Αγγελική Σώρρα, ΠΕ φυσικής αγωγής Διοικητικού

 Γεώργιος Βασιλακόπουλος, ΔΕ Διοικητικού

 Βασίλειος Κυρίτσης, ΥΕ Φυλάκων