Το Γυμναστήριο εποπτεύεται από 7-μελής Επιτροπή Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών. Αποτελείται από τρία  μέλη Δ.Ε.Π. τμημάτων του Πανεπιστήμιου και δύο μέλη Ε.Ε.Π ειδικότητας Φυσικής Αγωγής, που ορίζονται από την Σύγκλητο, ένα διοικητικό υπάλληλο οριζόμενο από το αντίστοιχο συνδικαλιστικό όργανο και ένα φοιτητή/τρια, μέλος των αθλητικών ομάδων του Πανεπιστημίου Πατρών. Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής.

Η Επιτροπή έχει την ευθύνη του προγραμματισμού και της εποπτείας των αθλητικών δραστηριοτήτων του γυμναστηρίου, και συνεδριάζει τακτικά για την εισήγηση-έγκριση και επίλυση θεμάτων  που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες και τη λειτουργία του.

 

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Αθλητισμού είναι:

  • Δημήτρης Κουζούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πρόεδρος
  • Σταύρος Ταραβήρας, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, μέλος
  • Σοφία Δασκαλάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, μέλος
  • Άρης Αγγελόπουλος, Ε.Ε.Π Φυσικής Αγωγής, Συντονιστής Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, μέλος
  • Γρηγόρης Μικρώνης, Ε.Ε.Π Φυσικής Αγωγής, μέλος
  • Ευσταθία Τσιλίρη, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Πατρών, μέλος
  • Ελένη Φαλλιέρου, Προπτυχιακή Φοιτήτρια τμήματος Οικονομικών, μέλος

 

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αθλητισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 79/18.2.2016 απόφαση της Συγκλήτου, παρίσταται και ο αρμόδιος Αναπληρωτής Πρυτάνεως Φοιτητικής Μέριμνας, Υποδομών και Ενέργειας, Αειφορίας, καθηγητής, κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος