Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Γυμναστήριο εποπτεύεται από 7-μελής Επιτροπή Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών. Αποτελείται από τέσσερα  μέλη Δ.Ε.Π. τμημάτων του Πανεπιστήμιου (εκ των οποίων το ένα μέλος ΔΕΠ είναι ο/η εκάστοτε αρμόδιος αντιπρύτανης ως πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού) και ο Συντονιστής του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου ως μέλος Ε.Ε.Π ειδικότητας Φυσικής Αγωγής, που εγκρίνεται από την Σύγκλητο, ένα διοικητικό υπάλληλο οριζόμενο από το αντίστοιχο συνδικαλιστικό όργανο και ένα φοιτητή/φοιτήτρια μέλος των αθλητικών ομάδων του Πανεπιστημίου Πατρών. Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής.

Η Επιτροπή έχει την ευθύνη του προγραμματισμού και της εποπτείας των αθλητικών δραστηριοτήτων του γυμναστηρίου, και συνεδριάζει τακτικά για την εισήγηση-έγκριση και επίλυση θεμάτων  που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες και τη λειτουργία του.

 

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Αθλητισμού για την τριετία 2020-2023)είναι:

  • Μάρκος Μαραγκός,  Καθηγητής τμήματος Ιατρικής, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών, πρόεδρος
  • Σταύρος Ταραβήρας, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, μέλος
  • Δημήτρης Κουζούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών, μέλος
  • Σοφία Δασκαλάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, μέλος
  • Άρης Αγγελόπουλος, Ε.Ε.Π Φυσικής Αγωγής, Συντονιστής Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, μέλος
  • Ελένη Καράμπαλη, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Πατρών, μέλος
  • Φοιτητής ή Φοιτήτρια τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών (μέλος αθλητικών ομάδων του ιδρύματος), μέλος

 

 

 

Air Huarache Classic